Bibliografie a citace ve Wordu

 • Výběr stylu citace podle normy
 • Vložení citace do textu
 • Přidání nového pramenu
 • Vložení seznamu použité literatury

Citace a odkazy na použitou literaturu jsou nutností při psaní odborného textu. Využijete-li funkce přidávání pramene a vkládání citací do textu, Word vám umožní jednoduché vložení seznamu použité literatury neboli bibliografie.

Dělení slov a eliminace neúměrných mezer mezi nimi ve Wordu

 • Automatické dělení slov na konci řádku
 • Omezení opakovaného dělení slov za sebou
 • Ruční dělení slov na konci řádku

Abychom zvýšili přehlednost textu a zlepšili vzhled celého dokumentu, využijeme funkci rozdělení slov. Například pokud řádek končí dlouhou řadou znaků, které nejsou odděleny mezerou, a toto slovo překračuje pravý okraj řádku, bude v základním nastavení slovo přesunuto na řádek nový a vznikne tak velká mezera, která znepříjemní čtení dokumentu a kazí jeho celkový dojem. Tomuto zamezíme pomocí funkce Dělení slov.

Formátování textu ve Wordu

 • Smazání veškerého formátování v označeném textu
 • Nastavení odsazení prvního řádku odstavce
 • Použití horního a dolního indexu

Velmi užitečnou funkcí je smazání formátování označeného textu. Například pokud zkopírujete část textu z jiného dokumentu a chcete použít vlastní formátování, je nutné nejprve odstranit formátování původní. Pro zlepšení vzhledu dokumentu a lepší čitelnost je vhodné odsadit první řádek odstavce od levého kraje. Při psaní odborného textu s jednoduchými matematickými či chemickými vzorci využijete horního či dolního indexu.

Generování rejstříku ve Wordu

 • Označení slov vhodných pro uvedení v rejstříku
 • Výběr formátu rejstříku
 • Generování rejstříku

Rejstřík v dokumentu slouží pro výpis klíčových slov, která zvolíte při vytváření dokumentu. U uvedených slov jsou pak v rejstříku čísla stran, na kterých se dané slovo vyskytuje.

Hromadná korespondence ve Wordu

 • Výběr seznamu kontaktů hromadné korespondence
 • Vytvoření dopisu
 • Zobrazení náhledu vytvořených dopisů

Tvorba hromadné korespondence vám usnadní rozesílání dopisu s podobným obsahem více kontaktům najednou. Kontakty vyberete z vašeho seznamu v aplikaci Outlook, z databáze, nebo seznam zadáte ručně. Po vytvoření dopisu Word vytiskne tolik dopisů, kolik kontaktů jste vybrali.

Kontrola pravopisu ve Wordu

 • Výběr jazyku textu
 • Oprava chybného slova
 • Vypnutí kontroly chyb

Kontrolu pravopisu a gramatiky oceníte především při opravě překlepů ve vytvořeném dokumentu. Co se týče gramatických chyb, Word je schopen opravit jednoduché chyby. V gramatice se na opravu chyb plně spolehnout nemůžete.

Kopírování obrázku ve Wordu

 • Zkopírování obrázku
 • Vložení obrázku tak, aby příliš nezvětšoval velikost dokumentu

Pokud do dokumentu vkládáte velký obrázek, například kvalitní fotografii, při vkládání je vhodné zvolit formát JPEG, který zmenší velikost obrázku, aniž by značně snížil kvalitu obrázku.

Křížový odkaz ve Wordu

 • Vložení křížového odkazu
 • Přechod na odkazované místo

Křížové odkazy využijete, potřebujete-li z jednoho místa dokumentu směrovat čtenáře na jinou část textu nebo na objekt umístěný v dokumentu. Čtenář poté pomocí klávesové zkratky může použitím odkazu přejít na předem určené místo.

Nadpisy zůstávají na předchozí stránce ve Wordu

 • Zapnutí kontroly osamocených nadpisů
 • Svázání nadpisů s odstavcem

Abychom zabránili oddělení samotného nadpisu od textu, je nutné nadpis svázat s textem, ke kterému patří. Docílíme tak posunutí nadpisu na další stránku, pokud se nevejde na předchozí, i s příslušným textem.

Nahrazování textu ve Wordu

 • Vyhledání výrazu (slovo, slovní spojení či věta) v dokumentu
 • Nahrazení vyhledaných výrazů jiným textem

Nahrazení výrazu se používá k hromadné změně slovního spojení nebo slova použitého v textu. Například místo často se opakující věty napíšete v místě výskytu zkratku nebo symbol zastupující tuto větu a po dopsání dokumentu využijete funkce najít a nahradit k vložení věty do míst, kde jsou symboly uvedeny. Funkce se také hodí pro opravu chyby, kterou jste vytvořili na více místech v textu.

Nastavení obtékání ve Wordu

 • Nastavení pozice obrázku
 • Nastavení zalamování textu

Při vkládání obrázku či jiného objektu do dokumentu je vhodné určit, kde bude umístěn a jak se bude chovat text, který byl původně na pozici obrázku.

Používání oddílů v dokumentu ve Wordu

 • Vložení oddílu začínající na nové stránce
 • Vložení oddílu navazujícího na předchozí text
 • Práce se záhlavím a zápatím při použití oddílů
 • Nastavení rozložení textu do více sloupců

Nejčastějším použitím oddílu je, když potřebujeme, aby určitá část textu či nadpis dokumentu vždy začínal na nové stránce. Pokud bychom tohoto docílili pomocí odsazení řádku klávesou enter a poté přidali další řádek nad toto odsazení, museli bychom odsazení vymazat pro docílení původního vzhledu. Tuto práci nám nahradí vložení konce oddílu se začátkem na nové stránce. Jestliže nechceme začínat na nové stránce, využijeme navazujícího konce oddílu. Použitím rozložení textu do více sloupců docílíme toho, že budeme mít na jedné stránce text rovnoměrně rozdělen do sloupců vedle sebe.

Používání stylů ve Wordu

 • Formátování textu pomocí přednastavených stylů
 • Úprava přednastaveného stylu
 • Formátování částí textu pomocí nástrojové lišty

Využití jednotného formátu přednastaveného v možnostech stylů je velmi efektivní. Napomáhá udržet textu jednotný vzhled, a tím také vysokou kvalitu vytvořeného textu. Tyto styly si můžete upravit podle svých potřeb. Další možností je tvorba svého vlastního stylu, který pak můžete v textu použít. Pokud se formátování nebude v textu vyskytovat vícekrát, nebo chcete pouze zvýraznit část textu například podtržením, využijete funkce z nástrojové lišty.

Poznámky pod čarou ve Wordu

 • Vložení poznámky
 • Volba umístění poznámky
 • Vložení citace do poznámky

Pro upřesnění textu můžeme použít poznámku pod čarou, která číslem psaném jako horní index odkazuje do textu. Dále můžeme takto označit citaci a pod čáru uvést, odkud citovaný text pochází.

Chybné přepisování slov ve Wordu

 • Zapnutí a vypnutí automatických oprav
 • Přidání vlastních slov k automatické opravě

Automatické opravy jsou vhodné při psaní textu, k opravě překlepů, nebo chybné interpunkce ve slovech. Při psaní odborného textu nebo cizích slov ale můžou automatické opravy dělat problémy, a proto je vhodné umět opravy vypnout.

Příprava dokumentu na tisk ve Wordu

 • Výběr tisku na výšku či na šířku
 • Tisk více stránek na jeden list
 • Tisk výběru stránek
 • Náhled dokumentu před tiskem

Předvolby tisku vám umožní nastavit parametry, které pro tisk požadujete. Máte například možnost vybrat konkrétní stránky, které chcete tisknout, zvolit oboustranný tisk nebo upravit okraje stránky. Můžete také tisknout více stran dokumentu na jeden list papíru. Každé nastavení si můžete zkontrolovat v náhledu dokumentu před tiskem a zjistit tak, jestli jste docílili požadovaného vzhledu.

Seznamy ve Wordu

 • Vytvoření seznamu
 • Vložení nečíslovaného odstavce
 • Navázání na předchozí seznam
 • Založení nového seznamu za již existujícím seznamem

Seznamy jsou v dokumentech velmi často používány. Můžeme využít seznamu číslovaného, anebo seznamu odrážkového. Někdy je nutné mezi dvě položky seznamu vložit odstavec textu, a poté v seznamu pokračovat. Naopak v některých případech pokračovat nechceme, ale chceme začít seznam nový. Word tyto úpravy textu umožňuje.

Sledování změn ve Wordu

 • Sledování změn v dokumentu
 • Odmítnutí změny v dokumentu
 • Nastavení zobrazení revizí
 • Vložení a odstranění komentáře

Sledování změn neboli revize je velmi užitečná věc v případě práce více lidí na jednom dokumentu. Revize vám umožní sledovat, jaké změny byly na dokumentu provedeny a kdo je udělal. Je také možné k částem textu připisovat komentáře. Komentáře lze využít například pro komunikaci mezi lidmi pracujícími na textu.

Textové pole ve Wordu

 • Vložení textového pole do dokumentu
 • Volba umístění textového pole
 • Úprava vzhledu textového pole

Textové pole využijete, pokud chcete vložit poznámku či citaci, která bude vynikat jiným formátem a zvýrazněním oproti textu v celém dokumentu. Přednastavený formát textových polí můžete po vložení do dokumentu upravit tak, aby nenarušoval vzhled celého dokumentu.

Ukládání dokumentu do jiných formátů ve Wordu

 • Uložení klasického Word dokumentu
 • Uložení dokumentu do formátu PDF
 • Zabezpečení dokumentu heslem

Ukládání dokumentů v klasickém formátu s příponou souboru .docx využijete především při zálohování či přenášení souboru, který se chystáte dál upravovat, nebo chcete poskytnout dokument někomu, kdo ho bude dál upravovat. Formát PDF, v překladu Přenosný datový formát, je univerzální formát pro přenos dat. Jeho výhodou je, že ho otevřete, aniž byste vlastnili program Microsoft Word. Volitelnou možností je pak šifrování dokumentu heslem, které neumožní číst dokument, pokud nezadáte heslo nastavené při ukládání souboru.

Víceúrovňové seznamy ve Wordu

 • Volba typu odrážek nebo stylu číslování seznamu
 • Změna úrovně odstavce v seznamu
 • Výběr formátování víceúrovňového seznamu

Pro pokročilejší tvorbu seznamu využijeme seznamy víceúrovňové, které nám umožní organizovat seznamy na více hloubek. U každé úrovně seznamu si můžeme rovněž zvolit styl, jakým budou jednotlivé odstavce této úrovně číslovány, nebo jaký typ odrážky bude na začátku každé položky.

Vkládání titulků ve Wordu

 • Přidání titulků k objektům
 • Výběr typu a umístění titulku
 • Vytvoření vlastního typu titulku

Ke každému objektu je vhodné přidat popisek. Využívat byste měli funkce určené pro popisování objektů. Pokud jste tuto funkci použili, můžete pomocí Wordu snadno vytvořit seznam objektů v dokumentu, ve kterém budou zobrazeny titulky objektů.

Vložení a úprava vzorců ve Wordu

 • Vložení rovnice do textu
 • Psaní speciálních znaků do vzorce
 • Zarovnání vzorce do textu
 • Vložení předdefinované rovnice

Při psaní odborného textu se vám jistě bude hodit nástroj pro tvorbu vzorců, který vám usnadní psaní vzorců tak, aby byly pro čtenáře čitelné. Další možností Wordu je vložení přednastaveného vzorce. V této nabídce najdete často používané vzorce.

Vložení textu z tabulky ve Wordu

 • Vložení tabulky z aplikace MS EXCEL
 • Vložení tabulky jako text

Nechcete-li vložit celou tabulku, ale použít pouze hodnoty tabulky, nabízí se vám hned několik způsobů vložení. Každý způsob vám dovolí jiné možnosti úprav hodnot tabulky a práci s nimi.

Vytváření a úprava stylů ve Wordu

 • Změna stylu formátování v celém dokumentu
 • Tvorba vlastního stylu textu
 • Použití vlastního stylu v textu

Pokud máte v dokumentu správně nastavené styly nadpisů a textu, můžete jednoduše změnit vzhled celého dokumentu výběrem jiné sady stylů. Nevystačíte-li si s přednastavenými styly, můžete si vytvořit styl vlastní a ten pak v dokumentu využívat.

Vytvoření a úprava tabulky ve Wordu

 • Vytvoření nové tabulky
 • Odebrání a přidání řádku nebo sloupce
 • Možnosti slučování buněk
 • Změna směru textu v tabulce

Tabulka je v dokumentech velmi často používaná. Proto byste měli umět základní možnosti nastavení úpravy tabulky. Tabulky v Microsoft Word jdou velice snadno přizpůsobit vašim představám tak, aby byly vhodné právě pro váš obsah.

Vytvoření obsahu ve Wordu

 • Vložení obsahu dokumentu
 • Vytvoření seznamu objektů v dokumentu (tabulky, grafy, obrázky, ...)
 • Zabezpečení dokumentu heslem

Obsah dokumentu velice usnadní orientaci v rozsáhlém dokumentu. Navíc se obsah vytvoří automaticky, pokud jste správně využívali stylů nadpisů. Je tedy nutné vždy dbát na styly, které v dokumentu používáte. K obsahu se zároveň hodí i seznam objektů v dokumentu pro snadnější hledání příloh k textu.

Záhlaví a zápatí ve Wordu

 • Vytvoření vlastního záhlaví a zápatí
 • Použití přednastaveného záhlaví a zápatí
 • Použití data a číslování stránek v záhlaví či zápatí
 • Změna výšky záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí stránky je prostor na začátku a konci všech stránek dokumentu. Pokud nenastavíme jinak, záhlaví a zápatí je na všech stranách dokumentu stejné. V zápatí či záhlaví je často používáno číslování stránek a datum, které se naučíte přidat a upravit podle vlastních potřeb.

Zalomení řádku a zalomení odstavce v textu ve Wordu

 • Rozpoznání skrytých znaků zalomení
 • Použití zalomení řádku
 • Použití zalomení odstavce

Je nutné znát použití zalomení řádku a zalomení odstavce pro psaní přehledného a lehce čitelného textu. Pokud využijete zalomení odstavce místo zalomení řádku, dochází zpravidla k většímu odsazení a viditelné mezeře mezi řádky. Naopak zalomení řádku by nemělo být použito mezi dvěma odstavci.

Využití tabulátorů ve Wordu

 • Korektní odsazování řádků od kraje pomocí klávesy TAB
 • Zobrazení pravítka
 • Využití všech typů zarážek (tabulátorů)

Pro odsazení řádku od levého okraje se nepoužívají mezery. Pro toto odsazení jsou připraveny tabulátory. Základní odsazení prvního řádku odstavce se provádí klávesou TAB. Pro pokročilejší úpravu odsazení textu se využívají zarážky. Máme k dispozici čtyři druhy zarážek, a to levou zarážku, zarážku na střed, pravou zarážku a desetinou zarážku pro zarovnání čísel. Tyto zarážky ve Wordu umísťujeme na pravítko.

Zkopírování grafu do textu ve Wordu

 • Vytvoření propojení mezi grafem v Excelu a dokumentem ve Wordu
 • Vložení grafu jako obrázek
 • Rozdíl mezi různými typy vložení grafu

Pokud chcete váš dokument doplnit o graf, který máte vytvořen v aplikaci Excel, využijete k tomu kopírování a vložení grafu. Graf můžete vložit různými způsoby. Prvním způsobem je vložení propojení mezi Excelem a vaším dokumentem. V tomto případě se bude graf v dokumentu měnit s úpravami grafu v Excelu. Další možností je vložení grafu jako obrázek. Tak získáte obraz grafu v době kopírování a v dokumentu tak už zůstane, i když ho v Excelu změníte.

Oprava kapitol, které se nezobrazily v obsahu ve Wordu

 • Oprava chyby zobrazení obsahu
 • Aktualizování obsahu

Častou chybou je, že nevyužijete formátování pomocí stylů, ale formátujete text pomocí jednotlivých nástrojů formátování. K takto chybně naformátovanému textu nelze korektně vygenerovat obsah.Video kurzy MS OFFICE 2010 a 2007

Kurz je složen z několika výukových videí s odborným výkladem.
Videa byla vytvořena odborníky z Univerzity Hradec Králové.
Vytvořeno ve spolupráci s odborníky Univerzity Hradec Králové, Fakulty Informatiky a managementu